Podstawa prawna

Związek Gmin Regionu Płockiego gospodaruje odpadami komunalnymi na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duzy, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Storożreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, obowiązują następujące uchwały:

* Uchwała Nr 26/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 22.06.2016 r. ws. zmiany uchwały Nr 50/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Reionu Płockiego z dn. 28.10.2015 r. ws.: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dot. załącznika Nr 1 i Nr 2.

* Uchwała Nr 25/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22.062016 r. ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

*Uchwała Nr 24/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22.06.2016 r. ws: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 23/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22.06.2016 r. ws: organizacji i wyznaczania lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gmin objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22.06.2016 r. ws. przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 9/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 11.05.2016 r. ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 4/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 13.01.2016 r. ws. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 3/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 13.01.2016 r. ws. szczegółowego sposobu o zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 51/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 28.10.2015 r. ws. zmiany Uchwały Nr 45/VI/2013 Zgromadzenia ZGRP w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 49/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 28.10.2015 r. ws. podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory.

* Uchwała Nr 19/III/2915 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dn. 02.02.2015 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowski Związku Gmin Regionu Płockiego.

* Uchwała Nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12.03.2013 r. ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

 

W załączeniu do pobrania uchwały przyjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego: