Podstawa prawna

Związek Gmin Regionu Płockiego gospodaruje odpadami komunalnymi na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, obowiązują następujące uchwały: 

 • Uchwała Nr 10/II/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik / worek   o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała Nr 7/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała Nr 6/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników.
 • Uchwała Nr 5/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników.
 • Uchwała Nr 33/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. ws. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego, w granicach administracyjnych Gmin:  Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała,  Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
 • Uchwała Nr 32/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin:  Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
 • Uchwała nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12.12.2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Uchwała nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12.12.2018 r. w sprawie:  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i typu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Uchwała nr 13/V/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory. 
 • Uchwała Nr 23/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016 r. ws: organizacji i wyznaczania lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gmin objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała Nr 51/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015 r. ws. zmiany Uchwały Nr 45/VI/2013 Zgromadzenia ZGRP w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała Nr 19/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 02 lutego 2015 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego.
 • Uchwała Nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12.03.2013 r. ws. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.