Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Komunikat nt. domniemanych szkoleń

Związek Gmin Regionu Płockiego w związku ze zgłoszeniami docierającymi do Biura od przedsiębiorców, w sprawie osób podających się za pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego i informujących przedsiębiorców o obowiązku uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi organizowanych przez Związek lub w imieniu Związku informuje, że Związek Gmin Regionu Płockiego w chwili obecnej nie organizuje żadnych szkoleń.

Udział ZGRP w imprezach lokalnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach gminnych i odwiedzania stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego, gdzie będziemy prowadzić zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży na temat gospodarowania odpadami, a także dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów i regularnie uiszczają opłaty.

Informacja o zmianie stawek opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zmianie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród – dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Dyżury w gminach 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca marca rozpoczęły się dyżury pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędach Gmin.
W czasie dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat przepisów dotyczących czystości i porządku w Gminach: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, uzyskać informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podczas dyżuru będzie można również zgłaszać i wyjaśniać sprawy dotyczące utrzymania porządku w Państwa Gminie.

Odbiór odpadów komunalnych (komunikat)

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym :
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych pozostałych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych oraz zużytych opon,
- powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,

Najem/dzierżawa pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobligowany do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wykonawcą realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie wybranej gminy, może zawrzeć ją z dowolnie wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu dzierżawy/najmu lub zakupić pojemnik.

Strony