Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

Informacja o zmianie stawek opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zmianie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród – dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Dyżury w gminach 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca marca rozpoczęły się dyżury pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędach Gmin.
W czasie dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat przepisów dotyczących czystości i porządku w Gminach: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, uzyskać informacje na temat składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podczas dyżuru będzie można również zgłaszać i wyjaśniać sprawy dotyczące utrzymania porządku w Państwa Gminie.

Odbiór odpadów komunalnych (komunikat)

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym :
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych pozostałych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych oraz zużytych opon,
- powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,

Najem/dzierżawa pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobligowany do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wykonawcą realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie wybranej gminy, może zawrzeć ją z dowolnie wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu dzierżawy/najmu lub zakupić pojemnik.

Strony