Kwestionariusz konsultacyjny

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do  wypełnienia kwestionariusza konsultacyjnego umieszczonego na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Celem kwestionariusza jest uzyskanie informacji na temat opinii Mieszkańców odnośnie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ankietę mogą Państwo przesłać w formie skanu na adres ankieta@zgrp.pl lub przekazać w formie papierowej osobiście do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, pocztą lub podczas Dyżurów w Urzędach Gmin.

 

KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY
Gospodarowanie odpadami komunalnymi

CEL KWESTIONARIUSZA: uzyskanie informacji na temat opinii Mieszkańców odnośnie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Adres nieruchomości zamieszkałej (Gmina, Miejscowość, Osiedle, Ulica, Numer domu)

1. Rodzaj zabudowy:
    jednorodzinna*  zagrodowa*
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponosi:
    wypełniający ankietę  inna osoba
3. Czy odpady komunalne zbierane i oddawane są przez Panią/Pana w sposób selektywny?
    tak  nie

4. Jaka zdaniem Pani/Pana powinna być częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów**, biorąc pod uwagę, że im większa częstotliwość tym wyższe koszty i wyższa miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (proszę zaznaczyć tylko jeden kwadrat):

  4 razy w miesiącu (czyli 1 raz w tygodniu):
 od stycznia do grudnia
 od kwietnia do października
 od maja do września
  2 razy w miesiącu (czyli co 2 tygodnie);
 od stycznia do grudnia
 od kwietnia do października
 od maja do września
  1 raz w miesiącu
(czyli co 4 tygodnie)

5. Które z poniższych odpadów, dostarczaliby Państwo na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)***, gdyby został utworzony na terenie ZGRP (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

    przeterminowane leki i chemikalia
    zużyte baterie i akumulatory
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
    meble i inne odpady wielkogabarytowe
    zużyte opony z samochodów osobowych, wózków dziecięcych, motocykli, rowerów
    odpady zielone
    odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek prowadzonych we własnym zakresie bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
    wszystkie powyższe
    żadne z powyższych (nie będę dowozić odpadów do PSZOK)

KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY

* Zabudowa jednorodzinna — rozumie się przez to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi,
* Zabudowa zagrodowa — rozumie się przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,
** Bioodpady – odpady ulegające biodegradacji, np. odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki), odpady kuchenne takie jak ogryzki, obierki i inne resztki pochodzenia roślinnego, torebki po herbacie, resztki chleba, skorupki jajek, a także trociny z hodowli zwierzątek domowych.
*** Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostawiać wytworzone przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne określonych frakcji (rodzajów) – patrz pytanie 5.
**** Mobilna zbiórka – objazdowa zbiórka odpadów opisanych w pytaniu 5.

UWAGA!!! Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć do dnia 21 kwietnia 2015 r.
- drogą elektroniczną na adres e-mail: ankieta@zgrp.pl
- osobiście do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, ul. Zglenickiego 42, pocztą lub podczas Dyżurów w Urzędach Gmin

 

Załącznik: 
Nazwa plikuData publikacji
PDF icon Kwestionariusz Konsultacyjny26-03-2015 08:19