Dyżury w Gminach 2015 r.

Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP)

 zaprasza mieszkańców na dyżury pracowników

Biura ZGRP pełnione w Urzędach Gmin.

 

 

Podczas dyżurów można uzyskać informacje na temat:

  •  przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  •  zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  •  zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
  •  zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  •  zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych,
  •  zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,
  • przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Ponadto mieszkaniec ma możliwość:

  • otrzymania nieodpłatnie worków do segregacji odpadów dla nieruchomości zamieszkałych,
  • zgłoszenia uwag, uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami bądź   realizacji usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Poniżej zamieszczone są harmonogramy dyżurów dla poszczególnych gmin.

SEKTOR I SEKTOR II
1. Gmina Bielsk 1. Miasto i Gmina Gąbin
2. Gmina Brudzeń Duży 2. Gmina Łąck
3. Gmina Czerwińsk nad Wisłą 3. Gmina Gostynin
4. Miasto i Gmina Drobin 4. Gmina Pacyna
5. Gmina Słupno 5. Gmina Szczawin Kościelny
6. Gmina Stara Biała  
7. Gmina Staroźreby  
8. Gmina i Miasto Wyszogród