Oznaczenie nieruchomości numerem ewidencyjnym

Związek Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, a także działek niezabudowanych, na których powstają odpady komunalne o umieszczenie na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

Firma wywozowa wyposaża w pojemniki oraz odbiera odpady z nieruchomości na podstawie wykazu nieruchomości, z których zostały złożone deklaracje, zawierającego adres nieruchomości (ulica, numer domu).

Brak umieszczonego w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości uniemożliwi  dostarczenie pojemnika oraz odbiór  wystawionych przez Państwa odpadów.

Zgodnie z rozdziałem 8a „Ewidencja miejscowości, ulic i adresów” Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 106, poz. 675.) tabliczka z numerem porządkowym  nieruchomości powinna być umieszczona w widocznym miejscu (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami - na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwa miejscowości.

W przypadku gdy numeracja porządkowa nieruchomości nie została Państwu przydzielona z urzędu należy zgłosić się z wnioskiem do Urzędu Gminy o ustalenie numeru porządkowego.

Właściciel lub zarządca nieruchomości są obowiązani w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić (na budynku lub ogrodzeniu) w widocznym miejscu tabliczkę z wyraźnym numerem nieruchomości.