Odbiór odpadów komunalnych (komunikat)

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym :
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych pozostałych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych oraz zużytych opon,
- powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,
- komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych

oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym:
- odpadów komunalnych zmieszanych lub zmieszanych po segregacji,
- odpadów segregowanych obejmujących: szkło oraz papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- odpadów zielonych ulegających biodegradacji

odbywa się w terminach podanych w harmonogramach odbioru od godziny 6.00.

Worki oraz pojemniki należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6.00 przed posesję do drogi publicznej w miejscu widocznym do odbioru.
W przypadku gdy Wykonawca do dnia odbioru odpadów nie zapewnił pojemników, odpady zmieszane należy gromadzić w workach i wystawiać w terminach wg harmonogramu.