Najem/dzierżawa pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.), od 1 lipca 2013r. Związek Gmin Regionu Płockiego na swoim terenie obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzoruje gospodarowanie tymi odpadami.

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku obowiązującymi na terenach gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród  należących do Związku Gmin Regionu Płockiego – właściciel nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do wyposażenia  nieruchomości w odpowiedni pojemnik bądź pojemniki.

Wychodząc naprzeciw Państwa wymaganiom, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przetargu nieograniczonego pn. „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród” Wykonawca zapewnia możliwość wyposażenia nieruchomości w następujące pojemniki: 120l, 240l, 660l, 1100l, 7500l poprzez ich dzierżawę/najem, na koszt właściciela nieruchomości, na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobligowany do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wykonawcą realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie wybranej gminy, może zawrzeć ją z dowolnie wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu dzierżawy/najmu lub zakupić pojemnik.