Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu,
  • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.