Jeżeli nie złożę deklaracji to uniknę opłaty?

Nie, Związek ma prawo do określenia wysokości opłaty w decyzji oraz prowadzenia egzekucji w trybie administracyjnym.

 

Konstrukcja ustawowa przewiduje obowiązek tzw. „samoopodatkowania”. Oznacza to, że właściciel nieruchomości zobowiązany ustawą do ponoszenia opłaty, powinien samodzielnie (bez wezwania) złożyć deklarację. W deklaracji podawane są informacje służące do obliczenia opłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do samoobliczania opłaty oraz wpłacania jej na rzecz Związku w ustalonym przez Związek terminie – bez wezwania.

 

 

Konstrukcja samoobliczania opłaty wyłącza aktywność organu w zakresie wymiaru opłaty. Aktywność Związku związana jest z sytuacjami, kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji (a jest do tego zobowiązany), poda w deklaracji informacje nieprawdziwe oraz kiedy nie jest wnoszona opłata.

 

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa daje związkom międzygminnym prawo w takim wypadku do szacowania wysokości opłaty. Związek określi ją biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Źródło: http://www.rewolucjawsmieciach.pl/index.php?id=492