Nie podoba mi się system i nie będę płacił opłaty, czy coś mi za to grozi?

Konstrukcja ustawowa przewiduje obowiązek tzw. „samoopodatkowania”. Oznacza to, że właściciel nieruchomości zobowiązany ustawą do ponoszenia opłaty, powinien samodzielnie (bez wezwania) złożyć deklarację. W deklaracji podawane są informacje służące do obliczenia opłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do samoobliczania opłaty oraz wpłacania jej na rzecz gminy w ustalonym przez Związek terminie.

Konstrukcja samoobliczania opłaty wyłącza aktywność organu (Związku) w zakresie wymiaru opłaty. Aktywność gminy  związana jest z sytuacjami, kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji (a jest do tego zobowiązany), poda w deklaracji informacje nieprawdziwe oraz kiedy nie jest wnoszona opłata.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej), organ Związku określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Decyzje te będą mają istotne znaczenie w procesie poboru opłaty. Na podstawie takiej decyzji jest możliwe ściąganie opłaty w trybie przymusowym (egzekucji).

Źródło: http://www.rewolucjawsmieciach.pl/index.php?id=492