Czy Związek musi wszystkie grupy odpadów odbierać w sposób selektywny?

W art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG wskazuje się, że „gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji”, przy czym przez ustanowienie należy rozumieć zorganizowanie, stworzenie warunków do selektywnego zbierania w/w frakcji odpadów.

Obowiązek prowadzenia (zorganizowania) przez gminy selektywnej zbiórki wskazanych wyżej odpadów komunalnych wynika zatem z samej ustawy UCPG i nie zależy od decyzji gminy; przepis w tym zakresie jest sformułowany kategorycznie, w formie nakazu (gminy nie mają wyboru, czy prowadzić selektywne zbieranie odpadów, czy też nie – jest to minimalny zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie). Selektywna zbiórka odpadów ma wspomóc, a w zasadzie dać możliwość osiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów przekazanych do składowania.

A zatem na terenie każdej gminy istnieje bezwzględny obowiązek zorganizowania selektywnego zbierania i odbierania co najmniej tych odpadów komunalnych, które zostały wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 UCPG. Jak wskazano wyżej, gmina ma stworzyć warunki niezbędne do wykonania tychże obowiązków przez właścicieli nieruchomości. Inną kwestią jest to, czy właściciele skorzystają z tych możliwości. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę (art. 9f UCPG).

Źródło: http://blog.prawosmieciowe.pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-gmina-musi-wszyst...