Instrukcja korzystania z pojemników

 

Instrukcja korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne/pozostałości 
z sortowania dla mieszkańców Gmin Członków ZGRP

  1. Pojemnik przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania, pochodzących z gospodarstw domowych.
  2. Zabrania się umieszczania w pojemniku odpadów podlegających obowiązkowi segregacji, tj. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeterminowanych leków i chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne; odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych; gorącego popiołu; w przypadku zadeklarowania zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny także odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z papieru i makulatury.
  3. Właściciel nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne. Utrzymanie pojemników  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, we własnym zakresie, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia, a także w sposób gwarantujący nieprzeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
  5. Za uszkodzenie, zniszczenie i przepalenie pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości. Każdy przypadek uszkodzenia, zniszczenia lub przepalenia pojemnika należy niezwłocznie zgłosić do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, tel. kontaktowy (024) 366-03-02 lub drogą e-mail na adres odpady@zgrp.pl.
  6. W przypadku kradzieży pojemnika, właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję i poinformować o powyższym Związek Gmin Regionu Płockiego. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik (o pojemności odpowiadającej skradzionemu pojemnikowi), nastąpi
    po otrzymaniu i przekazaniu informacji o zakończeniu postępowania do Związku Gmin Regionu Płockiego. (§5 ust. 14 Regulaminu)