KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK

OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW 

I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 

I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku z organizacją mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych, Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku zgłaszania do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego chęci oddania odpadów tj.:

 

oraz

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce: Druki do pobrania”. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie na adres zgrp@zgrp.pl, pocztą na adres Biura ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock lub złożyć osobiście podczas dyżuru pracowników Biura ZGRP w Państwa Urzędzie Gminy bądź dostarczyć do Biura ZGRP.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać w terminie

  • do dnia 30 marca 2019 r. dla zbiórki wiosennej - w przypadku, gdy termin zbiórki nie został określony w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych;
  • do 14 dnia przed datą zbiórki - jeśli termin zbiórki został wskazany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

O terminie odbioru odpadów Związek poinformuje mieszkańców telefonicznie, drogą e-mail (jeśli adres e-mail został wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz poda termin odbioru do publicznej wiadomości w formie komunikatu na portalu odpadowym: www.odpady.zgrp.pl – dot. właścicieli nieruchomości, dla których nie określono w hemogramie odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 r. terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych.

WAŻNE INFORMACJE:

  • opakowania po farbach, klejach, silikonach itp. będą odbierane w ramach zbiórki chemikaliów, a nie jak dotychczas jako odpad rozbiórkowo-budowlany;
  • w ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie są odbierane odpady takie jak: styropian budowlany, gruz, papa, azbest, odpady pochodzące z remontów lub prac budowlanych wymagającychpozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych oraz wykonywanych przez wykonawców robót budowlanych;
  • w ramach stawki opłaty, podczas mobilnej zbiórki, można oddać do 4 szt. opon rocznie, liczonych łącznie na jedno gospodarstwo domowe, pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze do 56 cm (22 cale);
  • w ramach mobilnej zbiórki odpadów remontowo-budowlanych odbierane są wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Niniejsza zbiórka nie obejmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, tj. : meble z gospodarstw agroturystycznych, elementy z demontażu pojazdów (fotele samochodowe, zderzaki), folie po sianokiszonkach, opakowania po opryskach rolniczych itp. Powyższe odpady należy oddać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej.

UWAGA: Brak wniosku będzie skutkował brakiem odbioru odpadów. Firma odbiera odpady zgodnie z rejestrem i nie objeżdża całej gminy. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia wniosku, reklamacje dotyczące braku odbioru ww. odpadów nie będą uznawane.