Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Czy gminy posiadają jakieś skuteczne mechanizmy kontroli tego, czy mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację rzeczywiście to robią? Czy też jedynym, na czym będą mogły bazować w tej kwestii będą jedynie doniesienia ze strony firm zajmujących się odbiorem śmieci (np. firma wywożąca śmieci doniesie, że ten mieszkaniec oddaje śmieci zmieszane a nie posegregowane)? A może będzie to trudne do sprawdzenia dla lokalnych władz?

 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z ustawy o odpadach i dotyczy każdego, a nie tylko tych właścicieli, którzy zadeklarują, że będą segregować (bo chcą płacić mniej). Zakres tego obowiązku powinien być doprecyzowany w regulaminie czystości i porządku w gminie.

 

Wójt może uzyskać informacje o nieselektywnym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, który zgodnie z art. 9f UCPG w przypadku stwierdzenia, że dany właściciel nieruchomości niedopełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie gminę.

 

Ponadto należy wskazać, że wedle art. 9u ust. 1 UCPG kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów UCPG sprawuje wójt. Do kontroli tej stosuje się wprost przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska („POŚ”). Wójt może wystąpić do Policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych (art. 9v UCPG). Kontrolą tą może być również objęte wypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów, skoro kwestia ta mieści się w zakresie UCPG. W ramach takiej kontroli, podmiot ją przeprowadzający (tj. wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy) ma prawo (por. art. 379 POŚ):

 

  1. wstępu do kontrolowanego obiektu,
  2. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  3. żądania okazania dokumentów i innych danych związanych z przedmiotem kontroli,
  4. przeprowadzania innych niezbędnych czynności kontrolnych.

Z kontroli sporządza się protokół, a w nim zamieszcza ewentualne zalecenia pokontrolne (por. art. 380 POŚ). W ramach tej kontroli wójt może więc uzyskać informacje na temat sposobu zbierania odpadów na danej nieruchomości. Na ile kontrole takie będą przeprowadzane i skuteczne, pokaże praktyka.

Źródło: http://blog.prawosmieciowe.pl/pytania-i-odpowiedzi/kontrola-obowiazku-se...