Dyżury w Gminach 2018

 Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP)

  zaprasza mieszkańców na dyżury pracowników

 Biura ZGRP pełnione w Urzędach Gmin w 2018 roku

  

Podczas dyżurów można uzyskać informacje na temat:

  •  przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  •  składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  •  zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  •  zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
  •  zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  •  zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych,
  •  zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,
  •  przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 Ponadto mieszkaniec ma możliwość:

  • otrzymania nieodpłatnie worków do segregacji odpadów dla nieruchomości zamieszkałych,
  • zgłoszenia uwag, uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami bądź realizacji usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 Poniżej zamieszczone są harmonogramy dyżurów dla poszczególnych gmin.

Sektor I Sektor II Sektor III
1. Gmina Brudzeń Duży 1. Gmina Staroźreby 1. Gmina Wyszogród 
2. Gmina Bielsk   2. Gmina Czerwińsk nad Wislą
3. Gmina Słupno    
Sektor iV Sektor V Sektor VI
1. Gmina Drobin 1. Gmina Gostynin   1. Gmina Gąbin
  2. Gmina Łąck  2. Gmina Pacyna
  3. Gmina Szczawin Kościelny