Instrukcja dla mieszkańców

INSTRUKCJA

ODBIÓR ODPADÓW

Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie, należy wystawić do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 6:00 i ustawić je w miejscu widocznym do odbioru.

 

KODY KRESKOWE

Kody kreskowe, należy naklejać na pojemniki i wszystkie worki z odpadami zmieszanymi lub pozostałymi po sortowaniu dostawionymi do pojemnika, odpadami segregowanymi i ulegającymi biodegradacji. W przypadku braku kodu kreskowego odpady nie będą odebrane.Pakiet kodów przewidziany jest na rok. Gdy otrzymany pakiet zostanie wykorzystany, należy to niezwłocznie zgłosić do Biura ZGRP drogą telefoniczną, e-mailową, pocztą bądź osobiście. Kody będą do odebrania za potwierdzeniem odbioru podczas dyżuru pracownika ZGRP w gminie lub w Biurze ZGRP.

                                                                                                            

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW ZE WZGLĘDU NA ZADEKLAROWANY SPOSÓB ICH ODDAWANIA

DEKLARACJA „ODDAJĘ ODPADY ZMIESZANE”

DEKLARACJA „ SEGREGUJĘ”

 

 

 

 

 

 

 

W pojemniku na odpady ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) należy gromadzić odpady nie zaliczające się do żadnego z poniższych rodzajów (patrz: „obowiązkowa segregacja bez względu na zadeklarowany sposób oddawania odpadów”).

1.SZKŁO (np. opróżnione z  zawartości słoiki po żywności, butelki  po napojach) - ZIELONY WOREK;

2.PAPIER I TEKTURA (np. gazety, książki, opakowania papierowe, karton) - ŻÓŁTY WOREK;

3.TWORZYWA SZTUCZNE (np. opróżnione opakowania po jogurtach, kosmetykach) - ŻÓŁTY WOREK;

4.METALE (np. opróżnione puszki po napojach, konserwach, kapsle z butelek) - ŻÓŁTY WOREK;

5.OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (np. kartony po mleku, sokach) - ŻÓŁTY WOREK.

 

Odpady pozostałe po sortowaniu należy gromadzić w pojemniku z napisem „ZMIESZANE”. Są tonp. zużyte środki higieny osobistej (pampersy, pielucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki do golenia), wilgotny i zabrudzony papier i folię, odchody zwierząt domowych, worki od odkurzacza, wystudzony popiół, potłuczone szkło i naczynia.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA BEZ WZGLĘDU NA ZADEKLAROWANY SPOSÓB ODDAWANIA ODPADÓW

1.BIOODPADY, w tym odpady zielone (obierki owoców
i warzyw, skorupki jaj, skoszona trawa, chwasty)

UWAGA!

  • Jeśli w deklaracji zaznaczono, że   BIOODPADY, w tym odpady zielone  „będą oddawane” to należy gromadzić je w BRĄZOWYCH WORKACH
  • Jeśli w deklaracji zaznaczono, że  BIOODPADY, w tym odpady zielone „nie będą oddawane” to należy je kompostować lub zagospodarowywać we własnym zakresie.

2.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,

3.PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA,

4.ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,

5.MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

6.ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE stanowiące odpady komunalne, nie zawierające gruzu

 

W RAMACH MOBILNEJ ZBIÓRKI ORGANIZOWANEJ DWA RAZY W ROKU MOŻESZ ODDAĆ SELETYWNIE ZGROMADZONE:

meble i inne odpady wielkogabarytowe(np. wersalki, fotele, dywany, materace, kołdry, szafy oraz inne odpady dużych rozmiarów);
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(np. telewizory, lodówki,  pralki, piloty, telefony, żarówki – sprzęt ten musi być kompletny);
zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie  domowym o  dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
(np. opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków);
przeterminowane leki i chemikalia
(np. opakowania po olejach i smarach, termometry, tonery, leki, blistry i fiolki po lekach, maściach, syropach);

zużyte baterie i akumulatorypochodzące z gospodarstwa domowego (np. baterie od pilota, zabawek, telefonów).

ZMIANA W ODBIORZE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

Od 2016 roku w ramach  mobilnej zbiórki odpadów organizowanej 2 razy w roku, po uprzednim złożeniu wniosku do Biura ZGRP, można pozbyć się odpadów pochodzących z remontów i budów (powstałych w gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np. drzwi, armatura łazienkowa, rynny, tapety, boazerie. Odpady budowlane i rozbiórkowe, nie zawierające gruzu można wystawić we własnych workach lub pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów. Istnieje możliwość zamówienia usługi podstawienia i odbioru kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane zawierające gruz w ramach umowy cywilno-prawnej.

UWAGA !!!

W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze,  gruz czysty i zmieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.

 

WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prawidłowość segregacji sprawdzana jest podczas odbioru odpadów komunalnych w zależności od zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów komunalnych: z pojemników na odpady zmieszane lub odpady pozostałe po sortowaniu oraz worków z segregacją. Istotą weryfikacji odpadów jest to, czy mieszkaniec segreguje odpady prawidłowo i zgodnie ze złożoną deklaracją. Stwierdzenie nieprawidłowego oddawania odpadów w workach i/lub w pojemnikach będzie skutkowało brakiem odbioru odpadów w terminie odbioru selektywnej zbiórki oraz odpady te zostaną zakwalifikowane jako odpady zmieszane. Kolejny przypadek nieprawidłowego oddawania odpadów spowoduje naliczenie podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

INSTRUKTAŻ PRZY POJEMNIKACH

Pracownicy ZGRP przeprowadzają na terenie Gmin ZGRP indywidualne instruktaże przy pojemnikach. Weryfikacja zawartości pojemnika ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie rodzi konsekwencji wynikających z zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów komunalnych. W przypadku nieobecności w dniu szkolenia zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura ZGRP
w czasie dyżurów w Urzędach Gminy lub pod nr telefonu 24 366 03 00.

 

KONKURS WIEDZY „SEGREGUJ ODPADY” - 2016

Spośród mieszkańców, którzy systematycznie segregują odpady oraz terminowo uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za okres od maja poprzedniego roku do maja bieżącego roku, zostaną wylosowane osoby, które wezmą udział w konkursie wiedzy „Segreguj Odpady”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie obchodów i uroczystości gminnych w ramach Mobilnego Centrum Informacyjno-Edukacyjnego ZGRP. DO WYGRANIA CENNE NAGRODY!

KTO ODPADY SEGREGUJE TEMU PORTFEL PODZIĘKUJE !!!

 

INFORMACJA O „SKUPO – PSZOKu

Od 1 sierpnia 2016 roku przy ul. Strażackiej 6, 09-530 Gąbin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych („SKUPO-PSZOK”) dla Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego objętych wspólnym systemem gospodarki odpadami, czynny w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 900 - 1700 oraz w soboty w godzinach 800-1400.

W „SKUPO-PSZOKu” bezpłatnie przyjmowane są m.in. takie odpady jak: szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odzież i tekstylia, popiół. Jednocześnie informujemy, że odpady takie jak papier, metal, tworzywa sztuczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są przyjmowane w formie skupu surowców.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „SKUPO-PSZOK”.

 

 

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock(Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.        

Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

Zespół organizacji i rozliczania systemu GO: tel.24 366 03 02 wew. 1, 24 366 03 07 wew. 1 – dot. reklamacji, potrzeb i pytań właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarki odpadami jak również przyjmowania deklaracji od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zespół controlingu i monitoringu systemu GO: tel.24 366 04 26, e-mail: odpady@zgrp.pl – dot. kodów kreskowych.

Zespół windykacji GO: tel. 24 366 03 00 wew. 3 i 9 lub bezpośrednio 24 366 03 04, 24 366 04 08- w sprawie składania deklaracji
i korekt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, windykacji oraz egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.