Informacja o przyczynie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek wynikający ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej, zakończyliśmy pierwszy, 30-miesięczny (począwszy od 1 lipca 2013 roku) okres wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Wykonując zadania nałożone na samorządy przez przywołaną wyżej ustawę oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2012 – 2023, oparliśmy system na międzygminnej współpracy w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego i zaangażowaniu mieszkańców, za które serdecznie dziękujemy. W grudniu 2015 roku za dobre praktyki w zakresie współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej Związek został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania – Razem dla rozwoju” i nagrodę „EKOpozytyw MAZOWSZA”. 

Dzięki współdziałaniu, mimo bardzo wysokich wymagań wynikających z funkcjonującego prawa, mogliśmy zaproponować naszym mieszkańcom jedną z najniższych w płockim regionie odpadowym stawkę opłaty za oddawanie odpadów w sposób selektywny.

W ramach opłaty, w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bez limitów odbierane były i są odpady: zmieszane, wysegregowane, popiół, bioodpady i 2 razy w roku, w ramach mobilnej zbiórki: odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, elektryczne i elektroniczne, zużyte opony z pojazdów osobowych mieszkańców, w razie potrzeby, w sposób ciągły – odpady remontowo-budowlane. Dodatkowo każdą nieruchomość wyposażyliśmy w pojemnik i worki. Dbając o jakość systemu, wprowadziliśmy: elektroniczny monitoring odbioru śmieci poprzez naklejane na pojemniki i worki kody kreskowe oraz dyżury pracowników Związku w urzędach gmin .

Prowadziliśmy edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami poprzez: ulotki, kalendarze informacyjne; dwie edycje konkursu „Segreguj odpady” z cennymi nagrodami rzeczowymi dla wylosowanych z systemu mieszkańców, którzy  oddawali odpady segregowane i uiszczali opłatę; zbiórkę baterii za sadzonkę; zabawy i gry dla dzieci i młodzieży, rodziców; zbiórkę nakrętek, za które, za pośrednictwem Fundacji Portal FM POMAGAMY DZIECIOM sfinansowaliśmy podręczniki szkolne dla ubogich dzieci – wszystko w ramach MOBILNEGO STOISKA INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO, które w czasie dni gmin cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców.

Czynności administracyjne powierzyliśmy wykwalifikowanej kadrze (1,36 etatu/gmina). Pracami Biura Związku kieruje siedmioosobowy Zarząd powołany z członków Związku i Zgromadzenie, spełniające rolę rady gminy. Obydwa organy – wykonawczy i uchwałodawczy,  wykonują swoje obowiązki społecznie, nie pobierając wynagrodzeń, ani diet. Funkcjonowanie Związku podlega rygorom m.in.: ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz innych ustaw regulujących prace wynikające z powierzonych nam przez gminy zadań.

Zwiększenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyniosła kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 roku. Zobowiązała samorządy do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej w miastach gmin miejsko-wiejskich, co miało wpływ na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, zaoferowane przez wykonawców w przetargu dla: Gąbina, Drobina i Wyszogrodu. W praktyce, spowodowało to, większą liczbę odbiorów odpadów: w zabudowie jednorodzinnej – o 7 – odpadów zmieszanych i o 10 – bioodpadów; w zabudowie wielolokalowej (szczególnie w przypadkach, w których odbiór odbywał się raz w miesiącu) – o 36 – odpadów zmieszanych i 33 – bioodpadów. W związku z cytowaną wyżej nowelizacją ustawy konieczne stało się zróżnicowanie stawek opłaty w miastach i na terenach wiejskich.

Znacząca dla wysokości stawki opłaty, zarówno dla nieruchomości w miastach jak i na terenach wiejskich, pozostaje kwestia stosunkowo niewielkiego, bo 19 % udziału odpadów segregowanych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych oraz przymus sukcesywnego usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (10 ton/gminę). Powyższe wpływa na zwiększenie masy odpadów zmieszanych, wysoko wycenionych za tonę w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dodatkowym obciążeniem, jest bezwzględny, ustawowy obowiązek utworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych. Koszty budowy tylko jednego wraz z dokumentacją, pozyskaniem lokalizacji, szacowane są na kilkaset tysięcy złotych. Do tej pory funkcję PSZOK-a z powodzeniem spełniała mobilna zbiórka odpadów, której kontynuację Związek oferuje w ramach obowiązującej umowy z firmami odbierającymi odpady.

W związku z powyższym, całkowite, miesięczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2016 roku, określone przez wykonawców w przetargu, na poziomie 1200 000,00 zł , znacznie przewyższają dochody Związku pochodzące z dotychczasowej opłaty kształtującej się w 2015 roku na poziomie 800 000, 00 zł.

W celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację całości zadań narzuconych samorządom. W celu zbilansowania systemu,  Zgromadzenie Związku podjęło uchwały dotyczące zmiany stawki opłaty. I tak, w miastach gmin miejsko-wiejskich: Drobinie, Gąbinie, Wyszogrodzie, obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + segregacja (szkło i mix opakowaniowy) + bio + wielkogabarytowe + niebezpieczne + elektryczne i elektroniczne + zużyte opony + remontowo-budowlane bez gruzu + częstotliwość) + „dzikie wysypiska” + pszok + edukacja + administracja  –  wyniosą 11,00 zł / mieszkańca / miesiąc;

nie zbierane i odbierane  w sposób selektywny ( zmieszane + bio + wielkogabarytowe + niebezpieczne + elektryczne i elektroniczne + zużyte opony + remontowo-budowlane bez gruzu + częstotliwość) + „dzikie wysypiska” + pszok + edukacja + administracja – wyniosą 18,00 zł / mieszkańca / miesiąc.

Na terenach wiejskich, odpady:

zbierane, i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + segregacja (szkło i mix opakowaniowy) + bio + wielkogabarytowe + niebezpieczne + elektryczne i elektroniczne + zużyte opony + remontowo-budowlane bez gruzu) + „dzikie wysypiska” + pszok + edukacja + administracja –  wyniosą 8,50 zł / mieszkańca / miesiąc;

nie zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + bio + wielkogabarytowe + niebezpieczne + elektryczne i elektroniczne + zużyte opony + remontowo-budowlane bez gruzu) + „dzikie wysypiska” + pszok + edukacja + administracja – wyniosą 18,00 zł / mieszkańca / miesiąc.

 

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura

Związku Gmin Regionu Płockiego

 

 

 

Płock, styczeń 2016 r.