KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemców

Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których:

- zamieszkują mieszkańcy, w tym cudzoziemcy,

- pracują osoby zbierające owoce, warzywa lub wykonują inne prace w gospodarstwie, w tym cudzoziemcy,

- pracują osoby do opieki nad osobami starszymi lub dziećmi, w tym cudzoziemcy.

W takim przypadku, należy niezwłocznie  złożyć do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego  stosowną deklarację ujmując w niej wszystkie pracujące osoby, w tym cudzoziemców,  od dnia podjęcia przez nie pracy lub wszystkie zamieszkujące osoby, w tym cudzoziemców, od dnia ich zamieszkania na terenie nieruchomości, którą właściciel włada.

Właściciel nieruchomości, na której pracują cudzoziemcy lub inne osoby składa deklarację ZGRP-v2 wypełniając pola dotyczące nieruchomości niezamieszkałej. 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują cudzoziemcy lub inne osoby składa deklarację ZGRP-v2 wypełniając pola dotyczące nieruchomości zamieszkałej.

Druk deklarcji dostępny jest w Biurze ZGRP oraz na stronie internetowej www.odpady.zgrp.pl

Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Biurze ZGRP, Płock, ul. Zglenickiego 42, budynek S, i na dyżurach pełnionych przez pracowników  Biura ZGRP w Gminie.

Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl

Więcej informacji pod nr tel. 24 366 03 00

Pouczenie:

W przypadku nie dopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w przypadkach  zostanie wszczęte postępowanie podatkowe